Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Марин Василев за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Ягодово, кв.11: