Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Мариета Петкова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Калдаръма“: