Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „М Трейдинг“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПЗ за изменение на УПИ за обект „Производствена и складова дейност“ в землището на с.Брестник, местност „Мистроповите“ и с.Браниполе, местност „Чиирите“ :