Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Любомир Канурков за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Под гробището“: