Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Лиляна Ламбрева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“ :