Съобщение до Красимир Ангелов

Съобщение до Красимир Ангелов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“: