Съобщение до Катя Праматарова

Съобщение до Катя Праматарова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Ягодово, местност „Долни лозя“: