Съобщение до Катя Праматарова

Съобщение до Катя Праматарова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство, ателие“ в землището на с.Ягодово, местност „Долни лозя“: