Съобщение до Йорданка Филчева

Съобщение до Йорданка Филчева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Безвредно производство, складове и администрация“ в землището на с.Брестник, местност „Мистроповите“: