Съобщение до Йордан Младенов

Съобщение до Йордан Младенов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“ :