Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Йордан Младенов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“ :