Съобщение до Ивелин Иванов

Съобщение до Ивелин Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“ :