Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Иван Трайков за внесен проект на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Исаците“ :