Съобщение до Иван Динков

Съобщение до Иван Динков за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Златитрап, местност „Османица“: