Съобщение до Ирина Симеонова

Съобщение до Ирина Симеонова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Манастирски път“ :