Съобщение до Георги Влахов

Съобщение до Георги Влахов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника“ в землището на с.Оризари, местност „Текен пара“: