Съобщение до Георги Георгиев

Съобщение до Георги Георгиев за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“: