Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Ганка Янчева-Македонска за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Витрогона“ :