Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Емилия Манова за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Варниците“: