Съобщение до Емилия Христова

Съобщение до Емилия Христова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Герена“: