Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Елена Жилова-Банова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Обществено обслужващи и складови дейности“ в землището на с.Брестник, местност „Изворите“: