Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Елена Кулева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на ПИ за отпадане на УПИ „За селски туризъм“ и образуване на УПИ „За жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Комсала“: