Съобщение до Елена Костова

Съобщение до Елена Костова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: