Съобщение до Елена Иванова

Съобщение до Елена Иванова за внесен проект за изработване на
ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ „Производствена, складова, тъговска, административна
и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Браниполе, местност
„Чиирите“: