Съобщение до Екатерина Найденова

Съобщение до Екатерина Найденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужващи, производствени и складови дейности“ в землището на с.Марково, местност „Герена“: