Съобщение до Екатерина Дунчева

Съобщение до Екатерина Дунчева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Дедево, местност „Топила“: