Съобщение до Димитър Тодоринов

Съобщение до Димитър Тодоринов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Дедево, местност „Топила“: