Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Димитър Манчев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Склад за промишлени стоки, офис, магазин“ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :