Съобщение до „Девко груп БГ“ ООД

Съобщение до „Девко груп БГ“ ООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Обществено обслужващи и складови дейности“ в землището на с.Брестник, местност „Изворите“: