Съобщение до „Декамекс“ ООД

Съобщение до „Декамекс“ ООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Производствена, складова, обществено обслужваща, административна и търговска дейност“ в землището на с.Ягодово, местност „Трохалица“: