Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „Декамекс“ ООД за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Производствена, складова, обществено обслужваща, административна и търговска дейност“ в землището на с.Ягодово, местност „Трохалица“ :