Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Дарина Фотинова за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Стопанска дейност – шивашки цех за чанти, офиси, шоурум и столова“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“ :