Съобщение до „Би Ар Пи“ ЕООД

Съобщение до „Би Ар Пи“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: