Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „Българска фуражна компания“ ЕАД за внесен проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ за обект „Промишлено строителство, стопанска дейност“ в землището на с.Първенец, местност „Чакъла“: