Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Атанаска Ръжева-Козничка за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: