Съобщение до Александър Раев

Съобщение до Александър Раев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Конудере“ :