Решение на РИОСВ – Пловдив

Решение на РИОСВ – Пловдив за липса на необходимост от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Родопи 2021-2028г.“ в едно с неразделни към нея „Програма за управление на отпадъците на територията на община Родопи 2021-2028г.“ и раздел „Лечебни растения“ :