Решение на ОбС „Родопи“ – против възобновяването на спряната кариерна дейност в с.Белащица

Решение № 4, прието с Протокол № 01 от 27.01.2021г. относно Докладна записка с вх. № 53-565-1/27.1.2021г. във връзка с изразяване на съгласие относно позиция, изразена в Докладна записка с вх. № 53-565-1/25.1.2021г. от Павел Михайлов, кмет на Община „Родопи“, във връзка с категорично противопоставяне на възобновяване на спряната кариерна дейност в село Белащица и възражение срещу всички инвестиционни намерения на настоящи и бъдещи инвеститори за удължаване срока на концесионните договори и/или увеличаване на концесионната площ, както и Декларация, утвърждаваща категоричното несъгласие и възражение на Общински съвет „Родопи“ срещу осъществяване на евентуални дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности за добив на подземни богатства, в землищата на село Белащица, включително бъдещи такива, осъществявани на територията на община „Родопи”, във връзка с публично публикувана информация на 14.01.2021г., на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/, на сайта на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, съобщение за постъпило уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ОВОС-1066/07.06.2019г. и становище на БД ИБР Пловдив с Изх.№ ПУ П-425(20)/07.01.2021г., касаещо „Продължаване срока на концесия за добив на строителни материали от находище „Белащица“ в ПИ 03304.31.1, с.Белащица, община „Родопи”.