Решение на МОСВ за разрешение на „Вилпласт“ АД

Решение на МОСВ за изменение регистрацията по чл.35, ал.3 от ЗУО и разрешение на дейности по третиране на отпадъци на „Вилпласт“ АД