Протокол от заседание на РСУО-Пловдив

Протокол от заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Пловдив, проведено на 10.09.2021г.