Протокол от заседание на РСУО – Пловдив

Протокол от заседание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пловдив, проведено на 04.07.2022г. :