Протокол от заседание на РСУО – Пловдив

Протокол от заседание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пловдив, проведено на 09.02.2022г.