Протокол на Комисия за одитен комитет в Община „Родопи“

Протокол от Заседание на Комисия за подбор на двама външни членове на одитен комитет в Община „Родопи“ :