Проект: Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Златитрап, Оризари и Кадиево, находящи се на територията на Община „Родопи“

Наименование на проекта: Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Златитрап, Оризари и Кадиево, находящи се на територията на Община „Родопи“

Главна Цел: Облагородяване на селата на територията на Община „Родопи“ чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура като основа за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии; Целта на инвестицията е да подобри условията на живот и отдих в отделните населени места.

Договор № BG06RDNP001-19.234-0005-C01, сключен между Община „Родопи“ и Сдружение „Местна Инициативна Група Перущица – Родопи“ и Държавен фонд „Земеделие“

Дата на стартиране: 26.04.2021

Дата на приключване: 26.04.2023

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европейско финансиране:     80 557.72 лева

Национално финансиране:      8 950.86 лева

Обща стойност на проекта:  89 508.58 лева