Проект: Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Цалапица, Устина, Брестовица и Браниполе, находящи се на територията на Община „Родопи“

Наименование на проекта: Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Цалапица, Устина, Брестовица и Браниполе, находящи се на територията на Община „Родопи“

Главна Цел:  Проектното предложение има за цел: Облагородяване на селата на територията на Община „Родопи“ чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура като основа за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии; Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие. Целта на инвестицията е да подобри условията на живот и отдих в отделните населени места. По този начин се подобрява способността на населените места да задържат население, да привличат туристи и гости, както и да насърчават оставането и развитието на съществуващи и нови бизнеси. От своя страна това води до подобряването на пазара на труда, откриването на нови работни места, завръщането на население, приходи в местния бюджет и надграждане на целите – намаляване на разликите между градските и селските райони и населените места в селските райони в България да станат привлекателни за бизнеса и за живеене. Създаването и обновяването на публичната инфраструктура е основата за създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката. Чрез реализирането на настоящия проект, ще се засили социално-икономическото развитие на Община „Родопи“.

Договор № BG06RDNP001-19.234-0004-C01, сключен между Община „Родопи“ и Сдружение „Местна Инициативна Група Перущица – Родопи“ и Държавен фонд „Земеделие“

Дата на стартиране: 01.12.2021

Дата на приключване: 30.06.2023

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура: BG06RDNP001-19.234 МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Европейско финансиране:     187 397.10 лева

Национално финансиране:      20 821.91 лева

Обща стойност на проекта:  208 219.01 лева

Изпълнение: Договор със СНЦ „МИГ- Перущица-Родопи”