Проект: Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в населени места на територията на Община ,,Родопи“ – с. Брестник и с. Крумово; възстановяване и благоустрояване на зона за отдих в с. Първенец, Община ,,Родопи“ и поставяне на дървена къща – информационен център в с. Лилково, Община ,,Родопи“

Наименование на проекта: Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в населени места на територията на Община ,,Родопи“ – с. Брестник и с. Крумово; възстановяване и благоустрояване на зона за отдих в с. Първенец, Община ,,Родопи“ и поставяне на дървена къща – информационен център в с. Лилково, Община ,,Родопи“

Главна Цел:  Изграждане, възстановяване и благоустрояване на туристическата инфраструктура, като предпоставка за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда в региона чрез постигане на балансирано и устойчиво туристическо развитие на територията на с. Брестник, с. Крумово, с. Първенец, с. Лилково и региона. По този начин се подобрява способността на конкретните населени места да задържат населението, да се привличат туристи и гости, като това е предпоставка за развитие на съществуващия бизнес, както и създаването на нов такъв. От своя страна това води до подобряването на пазара на труда, откриването на нови работни места, завръщане на населението, както и приходи в местния бюджет; Адекватно експониране и популяризиране на природните, културните и историческите ценности и забележителности на територията на с. Брестник, с. Крумово, с. Първенец, с. Лилково – с изграждането, възстановяването и благоустрояването на туристическата инфраструктура, горецитираните села ще придобият нов съвременен облик и ще се превърнат в предпочитано място за отдих не само на своите жители, но и на жителите на съседните населени места, на жителите на Община Пловдив, както и на гости от страната и чужбина.

Договор № BG06RDNP001-19.444-0002-C01, сключен между Община „Родопи“ и Сдружение „Местна Инициативна Група Перущица – Родопи“ и Държавен фонд „Земеделие“

Дата на стартиране: 14.01.2022

Дата на приключване: 30.06.2023

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

Програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура: BG06RDNP001-19.444 МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г.

Европейско финансиране:       90 000.00 лева

Национално финансиране:      10 000.00 лева

Обща стойност на проекта:  100 000.00 лева

Изпълнение:

Линк: