Проект: Участие на Община „Родопи“ като партньор на Община „Пловдив“ в подготовката и изпълнението на интегриран проект по програма LIFE 2020

Програма LIFE 2020

Под-програма “Действия за климата – адаптация към изменението на климата”

Приоритет 3 – “Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията”

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Програма LIFE се управлява и финансира директно от Европейската комисия (ЕК) чрез нейните главни дирекции (ГД) „Околна среда“ и „Действия по климата“.

Главна цел:

  • Създаването на острови, влажни зони, зелени коридори в р. Марица (интегрирано решение)  : Възстановяване на крайречни местообитания. Възстановяване на екосистемите. Хоризонтални подходи за създаването и управлението им.
  • Укрепителни мероприятия към ХТС съоръжение за пълнене на ретензионен обем (полдер) : Създаване на ретензионни обеми чрез изграждане на полдери в терасите на р. Марица
  • Входно  ХТС съоръжение за пълнене на ретензионен обем (полдер) : Създаване на ретензионни обеми чрез изграждане на полдери в терасите на р. Марица
  • Картиране на проектни територии за възстановяване на крайречни местообитания : Възстановяване на крайречни местообитания. Възстановяване на екосистемите. Хоризонтални подходи за създаването и управлението им.