Проект: Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022г.“

Програмата се финансира със средства от Министерство на образованието и науката.

Наименование на проекта: Цялостно изграждане на нова сграда на детска градина „Синчец“ в УПИ IV- детска градина, кв. 13, по плана на село Браниполе, Община „Родопи“

Главна Цел: Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в Община „Родопи“, както и повишаването на нейното качество и ефективност. Създаването на подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските, е водещ приоритет в управлението на Общината. С реализацията на проектните дейности ще се окаже пряк ефект върху развитието на изостаналите периферни извънградски територии. Сградният фонд на ДГ „Синчец“ ще успее да осигури на всички желаещи деца от с. Браниполе, с. Белащица и с. Марково равен достъп до предучилищно образование. Ще се преодолее недостигът на свободни места и децата, живущи на територията на Община „Родопи“, ще имат възможност да посещават детска градина, чието състояние отговаря на нормите за качествено образование, здравословна и хигиенна среда.

Дата на стартиране:  01.01.2021

Дата на приключване: 27 месеца от дата на стартиране

Национално финансиране по програмата: 2 999 955.76 лева

Съфинансиране: 60 000 лева

Обща стойност на проекта: 3 059 955.76 лева

Изпълнение: Церемония „Първа копка“