Проект: Регионална програма за заетост на област Пловдив за 2021г.

Главна Цел: Активно включване в обществения и икономически живот на уязвими групи лица, чрез осигуряване трудова заетост, шест безработни лица от целевата група към която е насочена програмата на Община „Родопи“. Разкриване на общополезни дейности свързани  с поддържането на обществените места в 6/шест/села на територията на Общината.

Целева Група: Безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които не се обучават и не са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Договор за заетост № 614-0026-21-31002/ 25.05.2021 г., сключен между Община „Родопи“ и Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда Родопи“ в град Пловдив

Дата на стартиране:  25.05.2021

Дата на приключване: 31.11.2021

Обща стойност на проекта: 29 076.00 лева

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет.