Проект: Програма “Старт на кариерата“

Главна Цел: Осигуряване на  възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Целева Група: Младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Договор за заетост № 614-0037-21-21001/  22.06.2021г., сключен между Община „Родопи“ и Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда Родопи“ в град Пловдив

Дата на стартиране:  06.2021

Дата на приключване: 06.2022

Обща стойност на проекта: 11 446.00 лева

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет.