Проект: Национална Програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 2021 г.

Главна Цел: Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания. Осигурена заетост на 4 /четири/ лица.

Целева Група: Безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“

Договор за заетост № 614-0042-21-11009/ 18.08.2021 г., сключен между Община „Родопи“ и Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда Родопи“ в град Пловдив

Дата на стартиране:  08.2021

Дата на приключване: 08.2023

Обща стойност на проекта: 74 980.00 лева

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет.